Stanovy Valašského Veteran Car Clubu Rožnov

Zde si můžete přečíst celé stanovy našeho klubu.

 

Členství

  1. Členem VVCC Rožnov může být fyzická i právnická osoba.

  2. Fyzické a právnické osoby se mohou stát členy podáním přihlášky a jejím přijetím. O přijetí za člena rozhoduje výbor. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Ten, kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem.

  3. Členství zaniká: a) zrušením
                             b) vyloučením
                             c) vystoupením
                             d) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
                             e) zánikem VVCC Rožnov bez právního nástupce
  4. Zrušením zaniká členství v případech, kdy člen ztratil způsobilost být členem.

  5. Vyloučit člena lze jen po předchozí písemné výstraze, pokud člen:
  - hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy VVCC Rožnov nebo jedná v rozporu s jeho cíli
  - hrubým způsobem narušuje soužití ve VVCC Rožnov
  - užívá majetek, nebo trpí, aby majetek VVCC byl používán způsobem, kterým by VVCC Rožnov vznikala škoda.
  - nezaplatil členský příspěvek ve stanovené lhůtě

  6. Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně výboru.

  7. O zániku, vyloučení a zrušení členství rozhoduje výbor.

  8. Výši a splatnost členského příspěvku stanoví členská schůze.

 

Práva a povinosti členů


Všichni členové VVCC Rožnov mají tyto práva a povinnosti:
- podílet se na činnosti spolku a akcích,
- využívat všech služeb poskytovaných VVCC Rožnov,
- volit a být voleni do orgánů VVCC Rožnov,
-reprezentovat VVCC Rožnov a hájit zájmy jeho členů a příznivců historických vozidel v celostátních i
mezinárodních organizacích,
- dodržovat stanovy VVCC Rožnov a ostatní závazná usnesení výboru, členské schůze či prezidenta,
- chránit dobré jméno VVCC Rožnov a celého hnutí příznivců historických vozidel,
- prosazovat i mimo aktivity VVCC Rožnov jeho cíle,
- chránit majetek VVCC Rožnov,
- získávat, udržovat a renovovat historická vozidla a s nimi související předměty jako velmi významnou součást
kulturní historie našeho národa i celosvětového kulturně – historického a technického povědomí,
- se svými vozidly se zúčastňovat sportovních a soutěžních akcí v České republice i ve světě,
- umožnit široké veřejnosti seznámit se s historií našeho automobilismu,
- podávat návrhy všem orgánům VVCC Rožnov a obracet se na ně se svými připomínkami.

 

Testace

Přehled otázek, které Vám pomohou pochopit systém testací:

Jaké typy testací provádí Váš klub?
Náš klub provádí krajské a klubové testace.

K čemu slouží klubová testace?
Klubová testace slouží k posouzení historické původnosti automobilu a výsledkem je záznam, že vozidlo splňuje podmínky pro historická vozidla. Historické vozidlo je hodnoceno jako technická památka a proto už nemůže sloužit v běžném provozu. Z této podmínky vycházejí pojišťovny a nabízejí zvýhodněné pojištění.

K čemu slouží krajská testace?
Krajská testace slouží k získání veteránských registračních značek (dále jen RZ) pro vozidla, které RZ již nemají, nebo byly dovezeny ze zahraničí a spadají do věkové kategorie veterán.

Mohu předběžně zjistit, zda vozidlo splní testace?
Ano. Na emailu testace@valasskyvcc.cz Vám naši komisaři zhruba řeknou, zda stroj splňuje podmínky pro udělení statutu historického vozidla. Tento verdikt je ovšem nezávazný, vždy je nutná osobní prohlídka přistaveného vozu.

Co je všechno potřeba ke klubové testaci?
Přistavit vůz, mít správně vyplněnou žádost o testaci, doklady k vozidlu, doklady o historii vozidla a způsobu nabytí.

Co je všechno potřeba ke krajské testaci?
Úspěšné testování klubovou komisí, přistavit vůz, mít řádně vyplněnou žádost o testaci, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami tak potvrzení STK, že jsou v pořádku.

Jak dlouho platí testace?
Testace jsou platné do 31.5. následujícího roku.

Lze testace prodloužit?
Ano, pokud vůz splňuje všechny náležitosti bude testace automaticky prodloužena. Prodloužení testací dle ceníku níže.

Mohu dále provozovat historické vozidlo na pozemních komunikacích bez prodloužení testací?
Ne. Neprodloužený průkaz historického vozidla se považuje za nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Testační komise odevzdávají seznamy prodloužených průkazů HV na příslušné Krajské úřady.

Je potřeba jezdit na STK?
Ano, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami, je vyžadována kontrola na STK, že jsou v pořádku. Také je vhodné zkontrolovat řízení a nastavení světel. Toto platí pro vozidla s veteránskými RZ, pro vozidla s bílými RZ je to povinnost jako pro vozidla v běžném provozu.

Jaká je věková hranice pro veterána?
Podle technického kodexu FIVA:2004 čl. 1.1 - Zachovalé historické vozidlo je mechanicky poháněné vozidlo, vyráběné před více než 30ti roky.

Existují přesné pokyny pro testace, kterými se řídíte?
Ano, řídíme se Postupem pro testování a postupem pro vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla k zapsání do Registru historických a sportovních vozidel, které vychází ze zásad stanovených FIVA.

Jaký je odpovídající stav vozidla pro testaci?
- původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem
- původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě z vybavení, které výrobce nabízel nebo prodával v období normálního provozu vozidla, původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol či poklic je třeba doložit (prospekty, katalog doplňků apod.)
- velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost
- karoserie (bez koroze, poškození, apod.)
- jednotný celistvý lak (bez neodborně opravených míst, většího počtu oděrek a jiného poškození); u původního laku, který ještě nikdy nebyl přestříkáván je možná větší benevolence v zájmu zachování originality. V tomto případě je směrodatné individuální posouzení komisaři TK.
- povrchy chromovaných a hliníkových součástí bez kazů, matů, zachromované hloubkové koroze.
- není dovoleno nahrazení chromu stříbřenkou či barevnou napodobeninou chromu.
- znaky, emblémy a označení odpovídající danému modelu a roku výroby.
- celková čistota karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány).
- interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně opravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky).
- nesmí být namontovány doplňky původem mimo dobu vzniku vozidla
- stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí být dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK (určí komisaři)
- na vozidle nesmí být polepy, které nebyly dodávány výrobcem (např.: reklamní od sponzorů). Tolerují se jen polepy, které vyžadovali podmínky provozu (např. CZ, nebo konstrukční rychlost.)

Kolik stojí jednotlivé testace?
Ceník testací naleznete níže.

Jak dlouho trvá vyřízení zelených RZ?
Obvykle do 14 dní ode dne provedení úspěšné testace a jsou-li splněny všechny náležitosti.

Kde si lze nové zelené RZ vyzvednout?
RZ vydává odbor dopravy místně příslušného Krajského úřadu (Zlín, Olomouc, Ostrava, Brno, ...).

Dostanu jako nový člen slevu na testace?
Ne. Pokud jste jako nový člen u nás v klubu méně než jeden rok, bude cena za testaci v plné výši jako za nečlena.

Jak často se provádí testace?
Testace se primárně provádí v dubnu a říjnu. Pokud obdržíme šest a více správně vyplněných žádostí, je možné provést testace i mimo tyto termíny dle dohody.

Jak mám postupovat, mám-li zájem o testace?
Kontaktujte naše komisaře na e-mail testace@valasskyvcc.cz, kde technicky popište Váš stroj, případně přiložte fotografie. Budete zpětně kontaktován.

Vrátí mi pojišťovna přeplatek povinného ručení, když mám nyní otestovaný vůz?
Ano. Jestliže nyní platíte povinné ručení v plné výši a právě jste otestoval vůz, zajdete na pojišťovnu, kde se prokážete průkazem klubové testace. Pojišťovna sníží výši ručení a přeplatek Vám v poměrné části vrátí.

Mohu mít jen klubovou testaci?
Ano, pokud máte klasické bílé RZ.

Mohu mít jen krajskou testaci?
Ne, krajská testace je podmíněna testací klubovou.

Kdo má v případě sporu vyvrátit nepravost či potvrdit pravost stojů?
Technický komisař nemá v případě sporu o originalitu dílů povinnost vyvrátit jejich nepravost, nýbrž majitel musí věrohodně doložit a potvrdit pravost těchto dílů.

Mohu vůz s klasickými bílými RZ přihlásit na zelené veteránské?
Ano, ale musí být nejdříve vyřazeno z Registru silničních vozidel. (Bez nutnosti potvrzení o ekologické
likvidaci)

Jsou zelené veteránské RZ přenosné při prodeji vozidla?
Ne. Zelené veteránské značky jsou pevně spjaty stroj - majitel. V případě prodeje vozidla, se veteránské RZ stávají neplatné a je nutné je odevzdat na příslušný úřad.

Mohu s otestovaným vozidlem podnikat?
Ne.

Jak často mohu s otestovaným vozidlem jezdit?
Otestovaný vůz není určen ke každodennímu provozu.

Je vyžadována kniha jízd?
Ne, i když v dávných dobách tomu tak bylo. Dnes může jezdit, kam uznáte za vhodné.

Mohu jet s veteránem SPZ do zahraničí?
Ano, veteránské SPZ jsou platné v rámci Evropské unie.

Budu platit ekologickou daň při přidělení vet. SPZ po krajské testaci?
Ne, ekologická daň se nevztahuje na vozidla v Registru silničních historických a sportovních vozidel.

Mohu otestovat vůz krajskou testací, který nebyl ve své době homologován provoz na silnicích?
Ne. Jedná se především o soutěžní okruhové auta (většinou auta s vestavěným rámem), které neměly homologaci na provoz po pozemních komunikacích a dále pak vojenské vozidla.

Kam se mám obrátit, chci-li otestovat soutěžní vůz s vestavěným rámem?
Obraťte se na kluby v rámci Autoklubu ČR spadající pod FIA.

Co všechno si musím vzít na úřad s sebou při vyzvednutí nových RZ?
- doklad o uzavřeném povinném ručení
- správní poplatek je jako u přihlášení běžného motorového vozidla
- vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla potvrzenou žádost o provedení klubové a krajské testace
- 1 pár fotografií (6 x 9 cm) pro průkaz HV
- původní registrační doklady nebo doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu (není podmínkou)
- doklad totožnosti

Mohu si RZ vyzvednout v jiném kraji, než mám trvalé bydliště?
Ne. V každém kraji je jedno pracoviště, které se zabývá registrací historických a sportovních vozidel,
majitel historického vozidla si musí registraci vyřídit na úřadě, který se vztahuje k jeho místu trvalého pobytu.

- - -

Více informací se zájemci mohou dozvědět na stránkách http://www.fkhv.cz/testovani/

 

Podklady byly čerpány od Veterán klubu Kroměříž o.s. www.ceskyveteran.cz

Created by WANET s.r.o. 2009